Certifikácia ISO 27001 zaručuje, že organizácia účinne zaviedla a udržuje systém riadenia bezpečnosti informácií, získavajúc tak neustále zlepšovanie kvality bezpečnosti informácií.
Systém riadenia bezpečnosti informácií uchováva dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií, uplatňovaním procesu riadenia rizík a dodáva dôveru zainteresovaných strán o primeranosti riadenia rizík.
Prijatie systému riadenia informačnej bezpečnosti je strategickým rozhodnutím pre organizáciu.